معاون سازمان حفاظت محیط زیست: راهی جایگزین برای معیشت دامداران

به گزارش باغ من معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طبیعت گردی برنامه ریزی شده و ضابطه مند می تواند بعنوان معیشت جایگزین برای دامداران منطقه مطرح شود اظهار […]

Read More →