معاون سازمان محیط زیست خبر داد موفقیت طرح احیای جمعیت قزل آلای خال قرمز در رودخانه هراز

باغ من: معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از موفقیت آمیز بودن طرح احیای جمعیت قزل آلای خال قرمز در رودخانه هراز با استفاده از حذف گونه مهاجم قزل آلای رنگین کمان اطلاع داد.به […]

Read More →