رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: امانتدار نبودیم، مشکلات جدی در منابع طبیعی تولید کردیم

باغ من: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: امروز هوا، خاک، آب، پوشش گیاهی و منابع ژنتیکی ما دچار مشکلات جدی شده اند. ما بدترین امانتدار بوده ایم و چیزی از این امانت را […]

Read More →