خوزستان آماده مهار سیلاب ورود ۳ میلیارد مترمکعب آب به مخازن سدهای خوزستان طی پنج روز آتی

باغ من: وزیر نیرو اظهار داشت: برمبنای پیش بینی هایی که با هماهنگی هواشناسی انجام شد، آخرین برآوردها حاکی می باشد که طی پنج روز آتی (یازدهم تا شانزدهم فروردین ماه) در اثر بارش هایی […]

Read More →