در گزارش باغ من تشریح شد سیل اخیر، واکنش سخت طبیعت به کنش های مدیریتی مان بود

به گزارش باغ من یک کارشناس جغرافیای سیاسی اظهار داشت: در اقلیم ایران، خشک بودن و نیمه خشک بودن قاعده، و ترسالی استثناست. عرض جغرافیایی ما، اجازه ی ایجاد اقلیم مرطوب دراز مدت را نمی […]

Read More →