آبخیزداری تنها راه نجات کشور از خشکسالی و بارش های شدید

باغ من: یک استاد مهندسی رودخانه و علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه تهران اظهار داشت: تنها راه نجات کشور از خشکسالی های بلندمدت و پیشگیری از سیل، مدیریت جامع حوضه آبخیز است. علی سلاجقه در […]

Read More →