در گزارش باغ من مطرح شد؛ ایران در مرز تنش آبی، رفع مشکل آب با اراده جمعی امکان دارد

باغ من: یک کارشناس حوزه آب با بیان اینکه ایران طبق شاخص فالکن مارک در مرز تنش آبی است و در بعضی نقاط از این مرز عبور کرده است، اظهار داشت: رفع این مشکل با […]

Read More →