به مناسبت روز ملی غار پاک عنوان شد تدوین طبقه بندی حفاظتی غارها، امکان دارد ورود به رودافشان محدود شود

به گزارش باغ من رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: حدود ۱۵ غار را در استان تهران احصا کرده ایم که ضوابط و آئین نامه ها و طبقه […]

Read More →