اهمیت رمزگذاری در اینترنت

اطلاعات حساس و خصوصی از رمزگذاری قوی در برابر جمع کننده داده های کنجکاوی در سراسر جهان محافظت می کند. رمزگذاری در اینترنت و اهمیت آن اول از هرچیز دلایل رمزگذاری را مطرح می کنیم: […]

Read More →

انتقاد نماینده درگز از وعده های انتخاباتی مضر برای محیط زیست

به گزارش باغ من یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس اظهار داشت: اینکه نماینده وعده انتخاباتی بدهد یا صرفا به مشکلات حوزه انتخابیه تاکید کند با کارکرد قوه مقننه در تضاد […]

Read More →