معاون دبیرکل سازمان اکو: کاهش تولید کشاورزی تأثیر مستقیم بحران های طبیعی است

به گزارش باغ من معاون دبیرکل سازمان اکو اظهار داشت: کشاورزی که شدیدا متکی به آب و هوا، اقلیم، زمین، و آب برای شکوفایی است، مشخصا در مقابل بحران های طبیعی صدمه پذیر است.به گزارش […]

Read More →