مدیر موزه ملی تاریخ طبیعی خبر داد نمایش ۱۰۰ هزار نمونه گیاهی و جانوری در موزه تاریخ طبیعی محیط زیست

به گزارش باغ من مدیر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ۱۰۰ هزار نمونه ژنتیک گونه های گیاهی و جانوری در این موزه آماده بهره برداری و استفاده […]

Read More →