چرایی کاشت درختان غیربومی در بوستان یاس

به گزارش باغ من عضو شورای شهر تهران در مورد کاشت درختان غیر بومی همچون اقاقیا در بوستان های جنگلی اظهار داشت: در قسمت های مختلف پارک کاربری های مختلفی وجود دارد. اقاقیا گونه پهن […]

Read More →