باغ من به بررسی گیاهان و طبیعت اطرافمان می پردازد.