حیوانات شهری نباید با انسان ها اخت پیدا کنند

باغ من: یک دامپزشک عقیم سازی را یکی از طریق های موثر کنترل حیوانات شهری دانست و اظهار داشت: حامیان حیوانات نباید حیوانات شهری را اصطلاحاً دستی کنند و اجازه دهند که با انسان اخت شوند.
یک دامپزشک با بیان این که در مدیریت حیوانات شهری و همزیستی با حیوانات بی سرپرست، باید دانش و تجربه کشورهای پیشرفته را بومی کرد به خبرنگار مهر اظهار داشت: حیات و طروات یک شهر از میزان تعداد گیاهان و حیوانات آن مشخص می گردد چون که حذف این دو عنصر سبب خواهد شد تا شهرها تنها به منظری سیمانی و آجری بدل شود که انسانها در آنها تردد دارند درحالی که بیش از پنجاه سال است که دنیا به این نتیجه رسیده که روح ضمخت شهر و آرامش روانی شهرنشینان، تنها با حیات سایر حیوانات و گیاهان محقق می گردد. احمدرضا الهیار ترکمن خاطرنشان کرد: برخلاف تصور بسیاری، نبود حیوانات و گونه های مختلف جانوری سبب تغییر در اکوسیستم دست ساخته شهر می گردد و بر همین مبنا همواره کارشناسان و صاحب نظران بر خطرات کم شدن و یا حذف حیوانات از سطح شهرها اخطار می دهند در یک نمونه ساده، حذف گربه بی گمان سبب افزایش میزان موش ها در شهر خواهد شد که همین امر نتایج ناگواری در سلامت و بهداشت شهروندان خواهد داشت. وی ادامه داد: تحقیقات نشان داده است که حذف کامل حیوانات شهری، پروژه ای از پیش شکسته خورده است و مدیران شهری باید به جای کوچ و یا حذف حیوانات، اقدام به الگوبرداری از شهرهای موفق دنیا و ظرفیت سازی در این حوزه کنند. این دامپزشک تصریح کرد: حامیان حیوانات نباید حیوانات شهری را اصطلاحاً دستی کنند و اجازه دهند که با انسان اخت شوند، چون که حیوان، رفتار و عادت طبیعی خویش را کنار گذاشته و به انسان وابسته می گردد و همین امر سبب خواهد شد تا آنها بیشتر با محیط آمیخته شوند درحالی که اگر این افراد قصد کمک و یا غذا رسانی به حیوانات را دارند باید مناطق خاصی را برای آنها در نظر بگیرند تا این حیوانات کمترین تماس به جهت اخت شدن را با انسان داشته باشند. وی یکی دیگر از طریق های ساماندهی حیوانات را عقیم سازی آنها دانست و اضافه کرد: بدون شک یکی از بهترین روشها برای کنترل حیوانات شهری عقیم سازی است چون که در حالت عادی، در عرض چند سال تعداد حیوانات یک منطقه در صورت تغذیه کامل می تواند از چند ده تا چند هزار برابر افزایش یابد بنابراین بهترین روش برای کنترل جمعیت حیوانات، طرح های عقیم سازی منطقه ای است. الهیار ترکمن تصریح کرد: بومی سازی روش هایی که سالهاست در کشورهای پیشرفته در حال انجام می باشد و جواب خویش را پس داده، لازمه و نیاز امروز کشور برای کنترل حیوانات شهری است ضمن اینکه مردم و حامیان حیوانات باید در تلاش باشند تا از دامن زدن به شایعات و موارد غیرعلمی در فضای مجازی خودداری کنند و این مهم را به متخصصین بسپارند.

برچسب ها: