مشاور اداره کل محیط زیست مازندران: روستاهای مازندران سیستم تصفیه فاضلاب ندارند

باغ من: مشاور اداره کل محیط زیست مازندران اظهار داشت: هیچ یک از روستاهای مازندران سیستم تصفیه فاضلاب ندارند و این امور باعث آلودگی می گردد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، داریوش مقدس در جمع اعضای کارگروه گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی استان در دانشگاه مازندران اظهار نمود: آلودگی در دریا از زمان های گذشته ریشه دارد و بیشتر تحت تاثیر کشورهای حاشیه دریای خزر به وجود می آید.
وی اضافه کرد: زمانی که صید ماهی خاویاری در ایران و روسیه ممنوع می گردد در برخی از کشورها صورت می گیرد و ماهی صید شده به فروش می رسد و یا اینکه ایران از دریای خزر نفت برداشت نمی کند اما در آذربایجان و ترکمنستان اینکار صورت می گیرد. اگر بخواهیم آلودگی دریا را مدیریت نماییم باید هماهنگی بین المللی صورت بگیرد.
آلودگی سواحل مازندران از فاضلاب هایی است که وارد دریا می شود
مقدس با اشاره به اینکه از طرح های سالمسازی در طول سال در مازندران نمونه برداری می گردد و تنها ۱۰ درصد از این طرح ها آلودگی دارند، اظهار نمود: بخشی از این آلودگی ناشی از فاضلاب هایی است که وارد دریا می گردد.
تنها ۶ شهر مازندران سیستم تصفیه فاضلاب شهری دارد
وی با اشاره به اینکه تنها ۶ شهر مازندران سیستم تصفیه فاضلاب شهری دارد و آنها هم کامل نیستند، اظهار داشت: هیچ یک از روستاهای مازندران سیستم تصفیه فاضلاب ندارند و این امور باعث آلودگی می گردد.
مشاور اداره کل محیط زیست مازندران اضافه کرد: یکی از راهکارهایی که باعث کاهش آلودگی ساحل و دریا می گردد این است که شهرداری و فرمانداری ها بپذیرند که طرح های سالمسازی ساحل که آلودگی زیست محیطی دارند، تعطیل شوند.
بیشتر شناگاه های دریای خزر در مکان مناسبی قرار ندارد
مقدس با اشاره به اینکه بیشتر شناگاه های دریای خزر در مکان مناسبی قرار ندارد، اظهار داشت: اینکه در رسانه ها مطرح می گردد دریا آلوده است باعث می گردد مردم نگران شوند اما واقعیت این است که تنها ۱۰ درصد طرح های سالمسازی در مازندران آلوده است.
ساخت و سازهای ساحل مشکل قانونی دارد
وی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای ساحل مشکل قانونی دارد و باید آن را برطرف کرد، اظهار نمود: بخشی از ساحل هم در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد و باید پیشقدم شوند.