وضع وخیم ذرات معلق تهران در سه سال اخیر

باغ من: گزارش بررسی کیفیت هوای سه ساله تهران بر مبنای استانداردهای جهانی منتشر گردید.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره اظهار داشت: در این گزارش، داده های مربوط به غلظت آلاینده های اندازه گیری شده در ۲۰ ایستگاه ثابت پایش کیفیت هوا از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای سال ۱۳۹۶ با چند معیار به روز مربوط به استانداردهای مختلف رایج جهان بررسی شده اند.
آنگونه که نظری گفته، شدت حضور آلاینده گازی ازن از منظر تمامی استانداردهای به کار برده شده، در فصول گرم این بازه رو به افزایش بوده است. این افزایش به حدّی بوده که شاخص آلودگی هوا در مردادماه ۱۳۹۶ افزایش حدوداً ۲۰ واحدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده و استاندارد ملّی کیفیت هوای محیطی آمریکا (NAAQS) تنها در یک ایستگاه از میان ایستگاه های حائز شرایط بررسی در این سال برقرار گشته است. باید خاطرنشان کرد که این آلاینده در فصول گرم سال و با تابش شدید خورشید و شدت گرفتن برخی واکنشهای شیمیایی که به تولید ازن منجر می شوند، حضور پررنگی بعنوان آلاینده شاخص در هوای تهران دارد.
در نقطه مقابل، وضعیت آلاینده دی اکسید گوگرد در بازه سه ساله مورد بررسی عمدتاً رو به بهبود بوده است. کاهش میانگین شاخص های کیفیت هوا این آلاینده چشمگیر بوده و استانداردهای آمریکا و ژاپن در عمده ایستگاه ها وضعیت مناسبی را در سال ۱۳۹۶ نشان می دهند. دراین سال استاندارد سازمان بهداشت جهانی در حدود ۶۷ درصد از روزها برقرار بوده که پیشرفت بزرگی نسبت به دو سال قبل را نشان داده است.
آلاینده مونواکسیدکربن به صورت کلّی تغییرات معناداری در بازه این بررسی تجربه نکرده است و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و کیفیت محیط زیست ژاپن مشکل عمده ای از نظر آلایندگی این گاز گزارش نمی دهند. با معیار استاندارد کیفیت هوای محیطی آمریکا وضعیت ایستگاه های نزدیکتر به هسته مرکزی شهر نامطلوبتر از سایر نقاط بوده است.
سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خاطرنشان کرد: از سویی غلظت های دی اکسید نیتروژن هم تغییرات عمده ای در این سه سال نداشته اند. حد بلندمدت سازمان بهداشت جهانی در هیچ یک از سال های بررسی برقرار نبوده و در حدود ۷۰ درصد از روزهای بازه مورد بررسی، استاندارد محیط زیست ژاپن تایید شده است.
وی تصریح کرد: هر دو گروه ذرات معلق آلاینده ۲.۵ PM و ۱۰ PM از منظر هیچ یک از استانداردها نه تنها وضعیت مطلوبی نداشته اند، بلکه از حدود پیشنهاد شده استانداردها فاصله بسیاری را نشان می دهند. به گونه ای که حدود میانگین غلظت های ۲.۵ PM به صورت متوسط در ایستگاه های اندازه گیری تقریباً دو برابر استانداردهای آمریکا و ژاپن بوده است. ازاین رو نتایج به دست آمده، جدّی بودن معضل حضور این ذرات را در شهر تهران نشان می دهند.