سفارش های هواشناسی کشاورزی برای هفته اول مهر

باغ من: احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها و رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه ها به علت امکان وقوع سیلاب در استان های شمالی، انجام آبیاری حداقلی و خودداری از زیاده روی در آبیاری و تولید ماندآبی در پای درختان که باعث تنش آبی و خسارت به محصولات می گردد همچون سفارش های هواشناسی کشاورزی است که برای هفته اول مهرماه ارائه شده است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۲ مهرماه) تا روز جمعه (۶ مهرماه) در استان های مختلف کشور در حوزه های باغداری، زراعت، دامپروری، زنبورداری و شیلات به شرح زیر است:
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل: باغبانی: محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اردبیل از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان زنجان خودداری در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید و محدودیت در ایام چهارشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در استان زنجان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید انجام برنامه ریزی لازم در جهت عرضه سیب درجه سه به صورت بهداشتی در جعبه ها و گونی های پلاستیکی استاندارد به کارخانجات و صنایع تبدیلی برداشت ارقام زودرس و تابستانی در باغات میوه با رعایت بهداشت و درجه بندی مناسب میوه ها و بازاررسانی و انبارداری به موقع آن ها و خودداری در استان زنجان در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید تغییر سیستم آبیاری در باغات میوه از غرقابی به طشتکی تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ در جهت کاهش شیوع عوامل بیماری زا پایش آفت زنجره مو در تاکستان ها برای انجام مبارزه به موقع حذف شاخه های اضافی خشک، پاجوش ها و نرک ها در باغات مبارزه با علف های هرز کف باغات و احتیاط در استان اردبیل از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان زنجان خودداری در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید و محدودیت در ایام چهارشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد زراعت: شروع عملیات کاشت گندم، جو و تریتیکاله و ادامه عملیات کاشت و آبیاری زراعت کلزا ادامه عملیات برداشت ذرت علوفه ای و احتیاط در استان اردبیل از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان زنجان خودداری در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید و محدودیت در روز های چهارشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد رعایت مسایل فنی و بهداشتی در برداشت و عرضه محصول گوجه فرنگی، سبزی و صیفی و جالیز رجوع به مراکز جهاد کشاورزی جهت عقد قرارداد کشت محصولات پاییزه و ثبت اطلاعات خود در سامانه نظام نوین ترویج و کسب مهارت های فنی کشاورزی شروع برداشت محصول چغندر قند و هماهنگی پیمانکاران چغندر قند با کارخانجات قند جهت تحویل محصول و خودداری در استان زنجان در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید استفاده از علف کش های پیش از کشت در مزارع کلزا و احتیاط در استان اردبیل از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان زنجان خودداری در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید و محدودیت در ایام چهارشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد ضد عفونی و بوجاری بذور خود مصرفی گندم و جو دمداری و طیور: احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اردبیل از روز چهارشنبه تا جمعه و در استان زنجان در ایام دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد زنبورداری: زنبورداران از کلونی ها بازدید کنند و در صورتیکه تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی صورت گیرد. شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی خوراک دهی استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان کردستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در استان کردستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید محلول پاشی کود کلسیم تا قبل ازبرداشت درباغات سیب به جز در استان کردستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید ﻫﺮس و ﺣﺬف ﭘﺎﺟﻮشﻫﺎ و ﻧﺮکﻫﺎ و ﺗﻨﮏ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺣﺬف ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﺎﻏﺎت ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب درﺧﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻨﮏ روز و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﯾﻪ و ﺧﻨﮏ اﻧﺠﺎم ﻫﺮس ﺳﺒﺰ درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﻮم ﺗﺪﺧﯿﻨﯽ در مزارع گوجه فرنگی مبارزه با پروانه برگ خوار موسوم به مینوز با به کارگیری تجهیزات غیر شیمیایی مطابق نظر کارشناسان محل سفارش شده و این فرآیند در مزارع سیب زمینی، بادمجان و فلفل هم پیشنهاد می گردد. زراعت: بازدید و سرویس خطی کارهای غلات و تامین نهاده های مورد نیاز کشت پاییزه استفاده نکردن ازکود سرک در مزارع چغندرقند جهت جلوگیری از افزایش قند مضره مبارزه باعلف های هرز کلزا پیش از کاشت با علف کش های پیش از کاشت محلول­ پاشی خاک مزرعه کلزا با علف­ کش ترفلان و آبیاری زمین (قبل از کاشت) جهت تاثیر حداکثری سم در از بین بردن بذور جوانه زده علف‏ های هرز تسریع در کشت مزارع کلزا بخصوص در مناطق سردسیر و آبیاری مزرعه بلافاصله بعد از کشت استفاده از کودهای پایه در زمان کشت برای افزایش عملکرد مزارع گندم و جو بخصوص در دیم زارها بهره گیری از آزمون خاک جهت تعیین نیاز کودی مزارع عدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار بالای قند در غده مصرف کودهای پتاسه در مزارع گوجه فرنگی دامداری و طیور: تنظیم دما و تهویه دامداری ها و مرغداری ها زنبورداری: زنبورداران از کلونی ها بازدید کنند و در صورتیکه تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی صورت گیرد. شیلات: غذادهی به ماهیان درساعات خنک روز بازدید دریچه های خروجی استخرها و لایروبی استخر آرامش(رسوب گیر) استان های مازندران و گیلان: باغبانی: محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد برداشت ارقام نارنگی پیش رس و بدون رنگ آوری جهت عرضه به بازار استفاده از سیستم «کود آبیاری» در باغات با نظر کارشناس انجام آبیاری حداقلی، منظم و بهینه در باغات (زیاده روی در آبیاری و تولید ماندآبی در پای درختان، باعث تنش آبی و خسارت می گردد. ) مصرف کودهای پتاسه به منظور بهبود کیفیت میوه های کیوی، نارنگی و پرتقال توسرخ (احتیاط در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد) تولید پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت کاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه استفاده از قیم برای شاخه های درختان بارده و جوان ردیابی، کنترل و کانون کوبی مگس میوه مدیترانه ای در باغ های مرکبات (احتیاط در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد) کانون کوبی باغ ها و درختان آلوده به آفات سپردار قرمز و سپردار قهوه ای با نظر کارشناس (احتیاط در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد) مبارزه شیمیائی با مینوز مرکبات خصوصا در نهالستان ها و باغات جوان بر مبنای سفارش های کارشناسی با عنایت به مشاهده مگس میوه مدیترانه و زمان رسیدن خرمالو و نارنگی در استان گیلان نسبت به بازدید منظم از باغ، نصب نصب تله های زرد چسبنده و جلب کننده غذائی اقدام نمایند. مبارزه شیمیائی از اوایل هفته آینده با بالشک ها، شپشک ها و کنه ها، بر مبنای سفارش های کارشناسی و رعایت میزان مصرف محلول سمی درساعات خنک روز (احتیاط در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد) زراعت: تسریع در برداشت و جمع آوری مزارع رسیده برنج تا پیش از وقوع بارش (احتیاط در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد) به علت وقوع بارندگی شالیکارانی که برداشت شلتوک را انجام داده اند نسبت به محافظت از محصول برداشت شده جهت جلوگیری از خیس شدن اقدام نمایند. آماده سازی زمین برای کشت محصولات پائیزه (کلزا، سبزیجات پائیزه و… ) تسریع در برداشت مزارع رسیده پنبه مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی، ریشه ای و صیفی جات رعایت تناوب زراعی در کشت محصولات پائیزه دامداری: احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد زنبورداری: محافظت از کندوهای زنبورعسل در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهیان قزل آلا فقط در نوبت غروب به مدت دو ساعت به علت شروع بارندگی و کاهش دمای هوا منابع طبیعی: رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به علت امکان وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی در استان مازندران در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان گیلان در روز دوشنبه و از روز چهارشنبه تا جمعه به علت بارش باران و وزش باد استان گلستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید و احتیاط در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراکنده و وزش باد باغداران زیتون با عنایت به فرارسیدن زمان برداشت زیتون کنسروی با علف های هرز باغ مبارزه کنند. برداشت با دست صورت گیرد، میوه داخل جعبه های پلاستیکی قرار داده شود و با عنایت به گرمای هوا سریع به کارخانه تحویل کنند. زراعت: کشاورزان گندم، جو و کلزاکار بذور مصرفی را از مراکز مجاز تهیه کنند و دارای لیبل معتبر باشد و حداکثر از مصرف بذور خودمصرفی اجتناب کنند. کشاورزان جهت آماده کردن زمین برای کشت پاییزه ضمن حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک اراضی زراعی خویش را با گاو آهن قلمی شخم بزنند. با عنایت به بارندگی روز دوشنبه نسبت به عملیات زراعی تهیه زمین برای کشت محصولات پاییزه اقدام نمایند. کشاورزان پنبه کار از برداشت در بامداد زود به علت رطوبت ناشی از شبنم صبحگاهی خودداری و برای حمل و نقل وش فقط از خلال ( کیسه های نخی، کنفی و کتانی ) استفاده کنند. کلزاکاران نسبت به آماده سازی اولیه و تهیه بستر بذر اقدام و در نخستین فرصت بذر کلزا را کشت کنند. دامداری: احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراکنده و وزش باد زنبورداری: محافظت از کندوهای زنبورعسل در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراکنده و وزش باد زنبورداران از کلونی ها بازدید کنند و در صورتیکه تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی صورت گیرد. شیلات: اکسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی منابع طبیعی: خودداری از اسکان و استراحت در مناطق مجاور آبراهه ها و رودخانه ها و رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه در ایام سه شنبه و جمعه به علت بارش پراکنده و وزش باد استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ در استان های تهران و سمنان در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان قزوین در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان البرز در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در استان های تهران، سمنان و البرز در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید هرس شاخه های شکسته شده و ضدعفونی کردن محل های برش تنظیم دمای گلخانه های خیار برای جلوگیری از شیوع سفید داخلی با عنایت به کاهش نسبی دما اﯾﺠﺎد ﺗﺸﺘﮏ آب دور درﺧﺘﺎن در داﻣﻨﻪ ﻫﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ خودداری از کود دهی انار جهت جلوگیری از ترکیدگی و تحریک رشد گیاه خودداری از تغییر دور آبیاری انار جهت کاهش ترکیدگی انار ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ درﺧﺘﺎن اﻧﺎرﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﻮه آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻏﺎت اﻧﺎر، زﯾﺘﻮن وﭘﺴﺘﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش محلول پاشی فروت ست در باغاتی که محصول برداشت شده ( و. گیلاس، زردآلو..) در ساعات آرام روز به جز در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید در استان های تهران، البرز و سمنان انجام عملیات ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان زراعت: آماده سازی اراضی کشاورزی جهت کاشت گندم، جو، زعفران، کلزا، شلغم و کشت های پاییزه کوددهی مزارع چغندرقند و سیب زمینی به صورت محلول پاشی یا همراه با آبیاری انجام گیرد. کاهش آبیاری و عدم کوددهی در مزارع پیاز برای جلوگیری از دیررسی محصول سفارش می گردد. استفاده از کودهای سرک و ریز مغذی در مزارع و باغات دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی خودداری از چرای دام ها در ارتفاعات و مسیر رودخانه های فصلی به دلیل خطر سیلاب و برق گرفتگی زنبورداری: زنبور داران از کلونی ها بازدید کنند و در صورتیکه تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی صورت گیرد. شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز استان های اصفهان و یزد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید و در استان یزد احتیاط از روز دوشنبه تا جمعه به علت وزش باد محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در استان اصفهان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید با عنایت به فرارسیدن زمان برداشت محصول پسته در استان اصفهان جهت جلوگیری از آلودگی به افلاتوکسین باغداران از چادرزنی دورنگ و سبدهای مشبک در برداشت پسته استفاده کنند. زمان برداشت زیتون کنسروی دقیقا زمان رنگ میوه زیتون از سبز به زرد است و برداشت زودتر از آن سبب اختلال در شیرین کردن زیتون می گردد. باغداران جهت مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی و تعویض فرمون ها اقدام نمایند. با عنایت به شروع فصل برداشت خرما در نخلستان های استان یزد، کلیه موارد بهداشتی در برداشت و انبار کردن خرما رعایت شود. محلول پاشی فروت ست برای درختان با شروع خزان صورت گیرد. فقط در مناطق با آب یا خاک شور از محلول حاوی بور استفاده نشود. جهت کاهش ترکیدگی انارها آبیاری منظم باغ های انار با دور آبیاری ثابت و ترجیحا بامداد زود صورت گیرد. چون عارضه قهوه ای شدن و دانه سفیدی در میوه انار رقم ملس یزدی بیشتر از سایر ارقام تجاری اتفاق می افتد به محض رسیدن نسبت به برداشت و انبار آن اقدام گردد. انارهای شیرین، زودرس و رسیده و ترکیده هم می توانند زودتر برداشت شود و جهت رعایت بهداشت باغ و کنترل آفت کرم گلوگاه، انارهای پوسیده و آفت زده جمع آوری و معدوم شود. رد یابی مگس مدیترانه ای انجام و جهت کنترل آفت مگس مدیترانه ای در مناطقی که ردیابی شده با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت شود. تسریع در برداشت پسته های رسیده و رعایت موارد بهداشتی در استان یزد در کلیه مراحل برداشت، فرآوری و انبار کردن هرگونه محلول پاشی یا مبارزه شیمیایی با آفات پسته به پس از برداشت محصول موکول گردد. استفاده از آب کاملا تمیز و یکبار مصرف در مراحل فرآوری پسته سه روز هوادهی در میدان پس از خشک کردن محصول پسته در خشک کن کاهش خطر آلودگی به افلاتوکسین با رعایت تهویه مناسب در انبار و رطوبت کمتر از شش درصد و استفاده از پلیت های چوبی زیر کیسه های پسته در انبار زراعت: به منظور مقابله با سرمای زودرس پاییزه به کلزاکاران مناطق غربی و جنوبی استان اصفهان نسبت به مصرف کود سرک نوبت اول کلزا اقدام نمایند. کشاورزان نسبت به آماده سازی زمین و بوجاری بذور خودمصرفی جهت کشت پاییزه گندم و جو اقدام نمایند. کلزاکاران استان یزد جهت تهیه بذر پاییزه زودرس به مراکز جهاد کشاورزی رجوع و در کشت کلزا تسریع کنند. کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع کینوا زنبورداری: زنبورداران از کلونی ها بازدید کنند و در صورتیکه تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی صورت گیرد. دام و طیور: با عنایت به خنکی هوا در ساعات اولیه روز پرورش دهندگان طیور نسبت به سرویس و آماده سازی بخاری ها و تامین سوخت مورد نیاز اقدام نمایند. شیلات: پرورش دهندگان ماهیان گرمابی با عنایت به دمای آب استخر به نکات زیر توجه کنند: اگر متوسط دمای استخر ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد بود روزانه یک وعده غذادهی صورت گیرد. اگر متوسط دمای استخر ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد بود روزانه دو وعده غذادهی صورت گیرد. اگر متوسط دمای استخر بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد بود روزانه سه وعده غذادهی صورت گیرد. پرورش دهندگان قزل آلا، بهتر است جهت رهاسازی بچه ماهی ها در استخر پرورش، در صورتیکه دمای آب کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد باشد، اقدام نمایند. اما در دمای ۲۰ تا ۲۳ درجه سانتیگراد، رهاسازی بچه ماهی های قزل آلا، همراه با هوادهی به استخر بلا مانع است. تغذیه روزانه بچه ماهی های سردابی هم با اندازه گیری دما آب و زمانی که دمای آب کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد است صورت گیرد. استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز سه شنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان خراسان شمالی خودداری در روز دوشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه شنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در استان خراسان شمالی در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید تعجیل در انجام عملیات بهداشتی برداشت محصولات مختلف همچون هلو، سیب تابستانه، گلابی، بادام و… با عنایت به احتمال بارندگی انتقال جعبه های برداشت شده میوه به داخل انبارهای مسقف و استاندارد جهت تسهیل در حمل و نقل و عرضه به بازار مصرف استفاده از کودهای ریز مغزی کامل بعد از برداشت باغات میوه متوسط رس انجام عملیات تهیه بستر کشت جدید در سطح گلخانه ها حذف شاخه های اضافی، خشک، پاجوش ها و نرکها در باغات میوه حفظ علف های هرز کف باغ در باغات میوه ای که هنوز میوه آنها نرسیده و حذف علف های هرز در باغاتی که میوه آنها رسیده و نزدیک برداشت است. مبادرت به سفید کردن تنه درختان با رنگ های سفید آب پایه، محلول پاشی کائولین، محلول پاشی ترکیبات سیلیکاتی و یا نصب سایه انداز روی تاج درختان جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی، ترکیدگی و خشکیدگی درختان اقدام به ایجاد تشتک دور درختان در ارتفاعات به منظور نفوذ و حفظ بیشتر آب پایش و کنترل کرم خراط در باغات گردو هرس، سوزاندن و مدفون کردن شاخه های درختان آلوده به سوسک سرشاخه خوار مبادرت به تک چینی پسته های زودخندان و عرضه به بازار جهت تازه خوری به منظور پیشگیری از آلودگی به افلاتوکسین انجام عملیات کودپاشی به منظور خندان نمودن پسته ها کنترل بیماری باکتریایی آتشک در درختان دانه دار مانند سیب، گلابی، به و… تسریع در کشت زعفران به علت نزدیک شدن به آخر زمان مناسب کشت مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی جهت تهیه پیاز زعفران از مراکز معتبر و مطمئن رجوع به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینک های گیاه پزشکی جهت مبارزه با کرم سفید ریشه زعفران آماده سازی زمین جهت کشت گیاهان دارویی مثل باریجه، آویشن و… زراعت: مبادرت به جمع آوری محصولات پیاز و سیب زمینی و خیار و انتقال به انبارهای مسقف و استاندارد استفاده از خاک ورزی مرکب به منظور انجام عملیات کم خاک ورزی پس از برداشت غلات اضافه کردن بقایای گیاهی همراه ۳۰ تا۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره توسط گاوآهن برگرداندار به خاک در مزارعی که طرح خاکورزی حفاظتی اجرا نمی گردد. استفاده از علف کش های عمومی برای مبارزه با علف های هرز چند ساله در مزارع غلات بعد از عملیات برداشت مبادرت به عملیات شخم تابستانه جهت آماده سازی برای زراعت پائیزه بویژه درمزارع آلوده به لارو سوسک های قهوه ای وسیاه هیرم کاری به منظور تهیه بستر و کشت مزارع کلزا مبادرت به پاشش ۱۰۰-۷۵ کیلوگرم در هکتار، کود اوره جهت پوسیده شدن بقایای کشت قبلی در مزارع کلزا رجوع به مراکز جهاد کشاورزی جهت عقد قرارداد کشت محصولات پاییزه و ثبت اطلاعات در سامانه نظام نوین ترویج و کسب مهارت های فنی کشاورزی استفاده ازسیستم آبیاری نوار تیپ در زراعت های بهاره برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی خودداری از برداشت پنبه در ساعات اولیه بامداد به علت رطوبت بالای ناشی از شبنم صبحگاهی همینطور استفاده از خلال ( کیسه های نخی، کنفی و کتانی ) برای حمل و نقل وِش قطع آبیاری مزارع پنبه جهت مبارزه با آفات و باز شدن غوزه ها پیش از سرما دام و طیور: کنترل دما و رطوبت، و بهبود شرایط تهویه در سالن های پرورش طیور شیلات: بیومتری ماهیان گرم آبی جهت تعیین میزان غذای مورد نیاز مبادرت به طولانی تر کردن مسیر انتقال آب جهت انجام تبادلات گازی و یا نصب برج هواده در صورت اسیدی بودن یا گازدار بودن آب چاه های کشاورزی با عنایت به بزرگ شدن ماهیان پرورشی پایش کدورت آب در ایام گرم و خارج کردن جلبک های مرده و بازکردن آب ورودی استخر و روشن کردن هواده در صورت قهوه ای شدن آب زنبورداری: استفاده از کیک گرده و تغذیه تحریکی جهت آماده سازی کلونی زنبورعسل برای زمستان گذرانی در مناطقی که شهد و گرده کافی نیست. استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان جنوبی در روز سه شنبه و در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد جمع آوری ضایعات باغی جهت جلوگیری از شیوع آفات تولید تشتک دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب نظارت بر تامین نیاز آبی درختان انار جهت جلوگیری از ترکیدگی میوه تهویه دما و تنظیم رطوبت گلخانه ها جهت جلوگیری از آفات و بیماری ها با عنایت به افزایش کیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنک، برداشت درساعات اولیه روز و عصر صورت گیرد. مقابله با آفت پسیل پسته خودداری از کوددهی انار جهت جلوگیری از ترکیدگی و تحریک رشد گیاه خودداری از تغییر دور آبیاری انار جهت کاهش ترکیدگی انار با عنایت به زمان برداشت پسته باغداران جهت کنترل پسیل پسته از سموم استفاده نکنند و با آبشویی بهتر است با آب سرد و شب هنگام با پسیل مبارزه کنند. جهت تقویت جوانه های مولد گل سال آینده نسبت به محلول پاشی با کودهای نیتروژنه یا کودهای مخصوص همراه با آب آبیاری اقدام گردد. جهت کنترل نسل بعدی آفت کرم کلوگاه انار نسبت به جمع آوری و مدفون کردن میوه های آلوده به آفت و انارهای ترکیده و معدوم کردن اقدام گردد. ﺟﻤﻊ آوری ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻏﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع آﻓﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺘﯽ واﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻮای خنک ﺑﺮداﺷﺖ درﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ روز و ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. شستشوی درختان خانگی آبیاری باغاتی که محصول آنها برداشت شده جهت حفظ جوانه های گل سال بعد زراعت: استفاده از الگوی صحیح مصرف آب آماده سازی بستر برای کشت سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل در استان سیستان و بلوچستان آماده سازی اراضی کشاورزی جهت کاشت گندم، جو، کلزا، شلغم و کشت های پاییزه انجام عملیات کشت زعفران زنبورداری: زنبورداران از کلونی ها بازدید کنند و در صورتیکه تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی صورت گیرد. شیلات: انجام کامل تغذیه وبرداشت ماهی در ساعات خنک احتیاط در انجام عملیات صیادی در نواحی شرقی دریای عمان دامداری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به تداوم وضعیت جاری استان های فارس، هرمزگان و بوشهر: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به تداوم وضعیت جاری ﺗﻬﻮﯾه دﻣا و ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ها اﯾﺠﺎد ﺗﺸﺘﮏ آب دور درﺧﺘﺎن در داﻣﻨﻪ ﻫﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ خودداری از کود دهی انار جهت جلوگیری از ترکیدگی و تحریک رشد گیاه خودداری از تغییر دور آبیاری انار جهت کاهش ترکیدگی انار ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ درﺧﺘﺎن اﻧﺎرﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﻮه زراعت: آماده سازی اراضی کشاورزی جهت کاشت غلات پاییزه بهترین زمان جهت استفاده از علف کش های عمومی برای مبارزه با علف های هرز چند ساله در مزارع غلات برداشت شده انجام عملیات سم پاشی و کودپاشی مزارع در ساعات خنک روز دامداری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها زنبورداری: زنبورداران از کلونی ها بازدید کنند و در صورتیکه تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی صورت گیرد. شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز استان های ایلام و خوزستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان در روز دو شنبه به علت وزش باد شدید محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در استان خوزستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید زراعت: مبازره شیمیایی با آفات برگ خوار و ساقه خوار ذرت به جز در استان خوزستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید مبادرت به کشت سبزیجات خوردنی، چغندرقند و سیر به جز در استان خوزستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید دامداری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها زنبورداری: زنبورداران از کلونی ها بازدید کنند و در صورتیکه تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی صورت گیرد. شیلات: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و تغذیه آبزیان به منظور حداکثر برداشت تعویض و یا افزایش آب حوضچه های پرورش ماهی

برچسب ها:, , ,