در گزارش باغ من مطرح شد؛ ایران در مرز تنش آبی، رفع مشکل آب با اراده جمعی امکان دارد

باغ من: یک کارشناس حوزه آب با بیان اینکه ایران طبق شاخص فالکن مارک در مرز تنش آبی است و در بعضی نقاط از این مرز عبور کرده است، اظهار داشت: رفع این مشکل با اراده جمعی مردم و مسئولان امکان دارد.
امین مرادی، کارشناس ارشد عمران گرایش آب، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بی گمان آب مهم ترین ماده در دنیای ماست. ارزش آب در همه قسمت های زندگی بشر از انسان های اولیه تا امروز حضور پررنگ و مؤثری داشته و دارد و بنا بر این در قرآن از آن با لفظ حیات مورد اشاره است.مرادی تصریح کرد: ۹۷.۴ درصد از آب موجود روی کره زمین را آب های شور تشکیل داده که قابل استفاده برای انسان نیستند. از میان منابع آب باقی مانده باز غالب آن به صورت یخ های قطبی هستند و عملاً قابل استفاده نیستند؛ بدین سبب منابع آب شیرین برای انسان ها در محدودیت است.بحران، کمبود، یا سو مدیریت؟وی افزود: هنگامی که آب شرب موردنیاز به اندازه کافی نباشد خطر کمبود آب حس می شود. کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و بخش اعظمی از مساحت کشور ما دارای میانگین بارش سالانه خیلی کم است. پس اهمیت مدیریت منابع آب در کشور ما دوچندان است. برای تشخیص بحران آب در یک منطقه و کشور فاکتورهای علمی متفاوتی وجود دارد که مهم ترین آنها شاخص فالکن مارک (Falkenmark Index) و شاخص سازمان ملل است.در برخی مناطق از مرز تنش آبی عبور کرده ایماین کارشناس ارشد عمران گرایش آب توضیح داد: برمبنای شاخص فالکن مارک، مقدار سرانه منابع آب تجدید پذیر در سال برای هر نفر اساس تعیین وضعیت است. بر طبق این شاخص با عنایت به اینکه سرانه آب تجدید پذیر در کشور سالیانه ۱۷۰۰ مترمکعب برای هر نفر است کشور ما در مرز تنش آبی قرار دارد.مرادی تاکید کرد: البته به سبب عدم پخش یکنواخت منابع آبی در کشور و بارش متفاوت، وضعیت در خیلی از مناطق کشور از مرز تنش آبی باز گذشته است.شاخص فالکن مارک برای وضعیت آباین کارشناس ارشد عمران گرایش آب اضافه کرد: شاخص دیگر مربوط به کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل بوده که برمبنای میزان درصد برداشت از منابع آب تجدید پذیر است و طبق آن برای کشوری که بیشتر از ۴۰ درصد از منابع آب تجدید پذیر خود برداشت کند بحران شدید آبی وجود دارد. متأسفانه این آمار برای کشور ما ۷۰ درصد است.عوامل گوناگون در شکل گیری وضعیت کنونی مؤثر استمرادی افزود: در وضعیت کنونی که واژه بحران آب پرتکرارترین مسئله روز است. آشکارسازی و شفافیت این مساله برای اتخاذ تصمیمات بعدی اهمیت پیدا می کند. با رجوع به گذشته غنی کشور خود درمی یابیم که گذشتگان ما چطور خودرا با اقلیم بعضاً سخت کشور ازلحاظ آب و هوایی تطبیق داده و با ابتکاراتی نظیر قنات امورات خودرا بدون لطمه گذرانده اند.وی تاکید کرد: عوامل متعددی را می توان برای وضعیت کنونی آب کشور عنوان نمود، از رشد جمعیت در دهه های اخیر گرفته تا کاهش میانگین بارش سالانه کشور و یا برداشت بی رویه از منابع آبی و چاه های زیرزمینی، اما وجه اشتراک و بنیادی برای این مساله را باید سو مدیریت های پی درپی طی چندین سال دانست که سبب شده امروز تعدادی زیادی از مردم به خاطر ترس از خشک سالی کشور دنبال مهاجرت های داخلی (بین استانی) یا خارجی باشند.ضرورت اراده جمعی برای عبور از بحراناین کارشناس ارشد عمران گرایش آب اضافه کرد: استقرار صنایع آب بر در استان های مرکزی و خشک بجای استقرار آنها کنار دریا، عدم نظارت بر راه اندازی و برداشت از چاه های آب زیرزمینی، الگوی کشت غلط و عدم آبیاری مناسب در کشاورزی، عدم توجه به آمایش سرزمینی و عدم فرهنگ سازی در مصرف آب مثال هایی از سو مدیریت مورد اشاره هستند. با بررسی کشورهای دنیا و نمونه های موفق در مدیریت آب می توان فهمید که کشور ما با جمعیت ۸۰ میلیونی کنونی و با همین منابع آبی فعلی به شرط مدیریت درست و درس گرفتن از اشتباهات گذشته می تواند بر مشکلات فعلی در حوزه آب غلبه کرده و در راه توسعه و رشد همه جانبه قدم بردارد.مرادی درانتها تاکید کرد: در این راه باید همه مردم و مسئولان با اراده ای قوی و در کنار هم حرکت کرده که با عنایت به سابقه کشور و مردم ما در زمینه های گوناگون دور از دسترس نیست.

منبع:

برچسب ها:, , ,