باندهای خلافکار عامل گسترش جنگل زدایی در آمازون

باغ من: گزارش ها از آن حکایت می کند که پدیده جنگل زدایی در آمازون با هدایت شبکه های تبهکار بوده است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، جنگل زدایی در آمازون تجارتی پرسود است که توسط شبکه های تبهکار هدایت شده و این گروه ها اغلب مقامات دولتی، جنگل بانان و مردم بومی که قصد مقابله با آنها را دارند، تهدید می کنند.
در این بررسی آمده است شکست برزیل در مقابله با این باندهای تبهکار، توانمندی این کشور را در تحقق تعهدات ذکر شده در توافق آب و هوایی پاریس همچون حذف جنگل زدایی غیرقانونی تا سال ۲۰۳۰ به خطر انداخته است.
« ریکاردو سالیس» وزیر محیط زیست برزیل اظهار کرده است که فقر، عامل گسترش تخریب آمازون بوده و توسعه آمازون به متوقف کردن جنگل زدایی کمک خواهدنمود. هرچند، کارشناسان معتقدند که لازم است تا جنگل آمازون بهتر کنترل و نظارت شود.
به گزارش روزنامه گاردین، گزارش ها حاکی از وقوع ۲۸ مورد قتل است که شواهد نشان داده است افرادِ مسئولِ این قتل ها در جنگل زدایی های غیرقانونی مشارکت داشته و قربانیان خودرا مانعی برای رسیدن به اهداف خود تلقی کرده اند.

منبع: