رشد نارضایتی مردم آمریکا از اقدامات زیست محیطی دولت شان

به گزارش باغ من نتایج یک تحقیق نشان داده است نزدیک به دو سوم از تمامی مردم جهان از اقدامات مقامات کشورشان برای حفظ محیط زیست رضایت دارند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، طبق نظرسنجی گالوپ ۶۲ درصد از افراد شرکت کننده در این بررسی در سراسر جهان به اقدامات زیست محیطی دولتشان نمره قبولی داده اند.
در این بررسی آمده است: تایید اقدامات زیست محیطی دولت ها توسط مردم در مناطق مختلف جهان متفاوت بوده است. میزان رضایت در آسیا در بالاترین سطح قرار دارد و از هر چهار نفر شرکت کننده در این منطقه سه نفر به دولت خود نمره قبولی داده اند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، همینطور مردم برزیل پایین ترین میزان رضایت را داشته اند و تنها ۳۰ درصد مردم این کشور تلاش های مقامات خویش را تایید نموده اند. در آمریکا کمتر از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی، اقدامات دولت خویش را تایید نموده اند و احساس نارضایتی در این کشور حدود ۵۲ درصد بوده که بالاترین رقم را داشته است.