هوای تهران باز هم در مرز آلودگی قرار دارد

شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد البته همزمان با افزایش دما در بعضی ساعات، هوا آلوده می شود. همین طور این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بطور میانگین بر روی عدد ۱۲۷ قرار داشت و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه ناسالم بود. تهران از شروع سال ۱۵ روز هوای پاک، ۸۰ روز هوای قابل قبول و ۱۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه داشته است. این در حالیست که در زمان مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۶۹ روز هوای قابل قبول و ۱۷ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت.