مشارکت مردم در حفظ و احیای منابع طبیعی نهادینه شود

باغ من: رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر گسترش کارهای ترویجی و مشارکتی هدفمند در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد.‏

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا مسعود منصور در هفتمین نشست ستاد اجرای ‏پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، توسعه تعاونی ها و تشکل های مردمی محلی را یکی از ‏پیشران های اساسی توسعه فعالیت ها و پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری دانست و تاکید کرد: با احاله مدیریت عرصه های منابع طبیعی ‏به تشکل های مردمی محلی هم معیشت مردم تقویت می شود و هم از عرصه های منابع طبیعی حفاظت بهتری صورت ‏می گیرد.‏

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، رئیس سازمان جنگل ها همین طور با مهم خواندن مشارکت مردم در حفظ دستاوردهای پروژه های اجرایی نظیر پوشش گیاهی و ‏سازه های راه اندازی شده اظهار داشت: باتوجه به اثرات مثبت پروژه های آبخیزداری مردم استقبال خوبی از اجرای این پروژه ها در منطقه خود ‏دارند و تسهیلگران ترویجی می توانند ضمن پیگیری وظایفی همچون آموزش و رفع تعارض، ایجاد تشکل ها را هدف اصلی خود قرار دهند و مشارکت مردم در حفظ و احیای منابع طبیعی را نهادینه کنند.

منبع: