از آلاینده های هوا چه می دانید؟

به گزارش باغ من در روزهایی که آلودگی هوا نفس مردم تهران و کلانشهرهای دیگر را گرفته است، بیشتر از پیش نام آلاینده هایی مانند آلاینده های منابع ثابت و متحرک، آلاینده های ثانویه و… را می شنویم این درحالیست که این آلاینده ها متعلق به تقسیم بندی های متفاوتی هستند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، تهران مانند بعضی از کلانشهرها امسال زودتر از سالهای قبل گرفتار آلودگی هوا شده است؛ بگونه ای که در ایام اخیر کیفیت هوای برخی مناطق پایتخت ناسالم برای همه گروه ها بود. بر مبنای اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلودگی هوا به پنج شیوه دسته بندی می شوند، که به شرح زیر است:

* آلاینده های هوا بر مبنای منشا آلودگی، حالت فیزیکی آلاینده، حالت شیمیایی آلاینده، فیزیولوژی آنها و فرم آلودگی تقسیم بندی می شوند.

* منشاء آلودگی می تواند طبیعی و مصنوعی باشد.

* از آلاینده ای طبیعی میتوان به ذرات و خاکستر آتشفشان و گازهای ناشی از آن، فساد مواد آلی و اجساد حیوانات و بقایای تنه درختان که تحت تأثیر باکتری ها تولید فساد می کنند، اشاره نمود.

* آلاینده های مصنوعی از راه انتشار تولید و به فضا فرستاده می شوند که این آلاینده ها می تواند آلی یا صنعتی باشند.

*آلاینده های صنعتی یا ثابت هستند یا متحرک. منابع ثابت مانند کارخانجات که از نظر اهمیت به ترتیب عبارتند از نیروگاه، پتروشیمی، کارخانجات مواد شیمیایی و تولید مصالح ساختمانی.

* از نظر حالات فیزیکی آلاینده ها به دو گروه گازها، بخارات و گروه آئروسل ها تقسیم می شوند.

* آئروسل ها ذرات میکروسکوپی جامد یا مایعی هستند که در محیط گازی وجود دارند و شامل دود و میست می شوند.

* غبار ذره جامدی است که از مواد کلوئید بزرگتر و می تواند موقتاً در هوا و یا گاز دیگری به صورت معلق در آید. این ذره علاقه ای به چسبندگی ندارد.

* قطره ذره کوچک مایعی است که دارای اندازه و وزن به خصوصی است و در شرایط سکون سقوط می کند. این ذره امکان دارد در شرایط توربولانس به صورت معلق باقی بماند.

* خاکستر فرار به ذرات بسیار کوچک خاکستر گفته می شود که بر اثر احتراق مواد سوختنی در دودکش ایجاد می شود.

* فیوم ذرات جامدی هستند که بر اثر تراکم حالت گازی پیدا می کنند و معمولا پس از تبخیر مواد ذوب شده و توام با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون تولید می شوند.

* در تقسیم بندی شیمیایی آلاینده ها به دو گروه مواد آلی و مواد معدنی تقسیم می شوند. ترکیبات آلی حاوی کربن و هیدروژن و خیلی از آنها دارای عناصری مانند اکسیژن، نیتروژن، فسفر و گوگرد هستند.

* در تقسیم بندی فیزیولوژیکی هفت گروه آلاینده قرار می گیرد که شامل تحریک کننده ها، خفه کننده ها، سموم فلزی، مواد آلرژیک، مواد بیماری زای غیر فلزی، سموم سیستمیک، مواد مخدر یا بیهوش کننده و… می شود.

* در تقسیم بندی از نظر فرم آلودگی دو گروه آلاینده اولیه مانند مونواکسید کربن و دی اکسید گوگرد و آلاینده های ثانویه مانند اکسیدان های فتوشیمیایی جای می گیرند.