پیگیری چرایی صدور حکم قصاص برای یک محیط بان؛ محیط بان در محلی خارج از هرگونه منطقه حفاظت شده مرتکب قتل شده است

به گزارش باغ من رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار داشت: قتل در محیطی صورت گرفته که منطقه حفاظت شده نبوده و حسب اظهارات وی در منطقه مسکونی این کار صورت گرفته است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری کرمانشاه در تشریح این خبر اظهار نمود: پرونده این فرد به افترا مباشرت در قتل عمد رسیدگی و بعد از بررسی های دقیق حکم قصاص صادر گردیده است. وی ادامه داد: تمامی قرائن و امارات موجود در پرونده به انضمام اقاریر مختلف متهم حکایت از این دارد که مقتول بر اثر تیراندازی صورت گرفته با سلاح سازمانی توسط آقای برومند نجفی به قتل رسیده است و پزشکی قانونی هم علت تامه فوت را خونریزی مغزی و خونریزی وسیع داخلی متعاقب پارگی ریه بدنبال برخورد شیء پرتابه ای اعلام نموده است. رئیس کل دادگستری کرمانشاه در پاسخ به برخی ادعاها در خصوص این که تیراندازی از ناحیه متهم با سلاح سازمانی در جهت انجام وظیفه منبعث از قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران حفاظت محیط زیست و جنگل بانی، خاطرنشان کرد: این فرد بعد از کسب خبر در مورد شکار غیر مجاز توسط سرنشینان خودرویی به محل عزیمت و بمحض مشاهده خودروی خاطی به سمت خودرو تیراندازی می کند که منجر به فوت احدی از شهروندان می گردد. هیچ گونه حمله ای چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم به مأمورین صورت نگرفته است وی خاطرنشان کرد: بر مبنای قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، مأمورین مربوطه در صورت دفاع از خود در مقابل کسی که با سلاح سرد یا گرم با آنان حمل نماید، برای دفاع از خود در مقابل یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و همینطور در صورتیکه مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است مجاز به استفاده از سلاح هستند که بر مبنای بررسی مستندات، اقدام متهم با هیچ کدام از موارد فوق منطبق نیست چون که هیچ گونه حمله ای چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم به مأمورین صورت نگرفته و جان هیچ شخص در خطر نبوده است. سلاح یا ابزار شکار و یا شکارغیرمجاز هم از سرنشینان خودرو کشف نشده است توسلی زاده ضمن اشاره به اظهارات سرنشینان خودرو در خصوص این که برای جمع آوری گیاهان دارویی به این منطقه رفته بودند و در راه برگشت سه نفر با لباس شخصی و با سلاح بدون در دست داشتن هیچ گونه علایم اخطار دهنده به جلوی آنها آمده اند و فکر کرده اند که راهزن هستند و متوقف نشده اند، اظهار داشت: نکته مهم این که محل برخورد در محلی مسکونی و خارج از هرگونه منطقه حفاظت شده و بر روی جاده اصلی و ترانزیتی کرمانشاه_ تهران بوده است. وی خاطرنشان کرد: هیچ گونه اقدام غیر مجاز همچون سلاح یا ابزار شکار و یا شکارغیرمجاز هم از سرنشینان خودرو کشف نشده و مأمورین هیچ گونه دلیلی حتی برای توقیف خودرو پراید و یا بازرسی آن نداشتند. حتی می توانستند در صورت عدم توقف از راه مقامات انتظامی و گشت بازرسی در محل دیگر وی را متوقف کنند و مبحث تیر اندازی به سمت خودرو فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد چونکه نه تنها جان متهم بلکه جان همراهان وی هم در معرض خطر حتمی قرار نگرفته است. اقدامات دادگستری برای مصالحه درحال انجام است وی تصریح کرد: دادگاه بنا بر تقاضای اولیای دم و با عنایت به مستندات موجود رای به قصاص صادر کرده که این رای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. توسلی زاده تصریح کرد: بنابر تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص ایجاد سازش، اقدامات این دادگستری در این راستا و به منظور جلب رضایت اولیای دم در حال انجام می باشد.

منبع: