خشکسالی، یکی از گنجینه های روم باستان را آشکار کرد

خشکسالی در ایتالیا یکی از گنجینه های دیرینه شناسی «رم»، یعنی پل باستانی که به دستور یکی از امپراتوهاری روم بنا شده را پدیدار کرده است.
به گزارش باغ من به نقل از لایوساینس، پلی که گمان می رود توسط «نرون» امپراطور روم بنا شده باشد و معمولاً زیر آبِ رود «تیبر» پنهان است، به سبب خشکسالی در ایتالیا سر از آب بیرون آورده است.
اینک، با کاهش سطح آب رود «تیبر»، بقایای سنگ های تشکیل دهنده «پل نرون» آشکار شده است. امپراطور «نرون» بعنوان پنجمین امپراطور از فاصله ۵۴ تا ۶۸ میلادی بر قلمرو روم حکومت کرد.
متخصصان معتقدند: بقایای این پل قبل از این هم به سبب کاهش آب رود آشکار شده بود و به رغم نامی که برای آن انتخاب شده است نمی توان با اطمینان اظهار داشت که این پل به دستور «نرون» تولید شده است.
منابع گوناگونی در گفتگو با «لایوساینس» اظهار کرده اند: این پل احیانا قبل از به قدرت رسیدن «نرون» تولید شده و احیانا «پل نرون» یک سازه بازسازی شده باشد.
نام «پل نرون» برای اولین بار در قرن دوازدهم میلادی در لیست مکان های تاریخی «رم» ظاهر شد.
به عقیده گروهی از دانشمندان، این پل در مکان بسیار نامناسبی تولید شده است و بنا بر این حدود دو قرن پس از مرگ «نرون» غیرقابل استفاده شد.
«پل نرون»، «رم» را به محوطه ای متصل می کرد که آن زمان چندان توسعه پیدا نکرده بود. با این وجود، این پل از اهمیت نظامی و مذهبی برای «رم» برخوردار بود. در سمتی از این پل سربازان رومی برای رژه تجمع می کردند و این پل هم احیانا بخشی از مسیر رژه بوده است.
باتوجه به تاثیراتی که تغییرات اقلیمی بر رود «تیبر» به جا می گذارد، این امکان وجود دارد که بقایای بیشتری از این پل نمایان شود.

منبع:

برچسب ها: