رحمتی مطرح کرد؛ فیلتر سیگار از مخربترین پسماندهاست

به گزارش باغ من، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران اظهار داشت: هر فیلتر سیگار می تواند با انتشار فلزات سنگین حدود یک متر مربع از خاک را آلوده کند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، علیرضا رحمتی در دوره آموزشی راندمان سبز، محیط زیست و توسعه پایدار که با حضور مدیران، نمایندگان ایمنی بهداشت، محیط زیست و کارشناسان به میزبانی شرکت دخانیات تهران برگزار گردید، مطالبی درباره ی راندمان سبز، توسعه پایدار و به کارگیری مؤثر و کارآمد تمامی منابع برای هدایت و کنترل سازمان ها، ادارات و شرکتها همچون در تمامی کارهای در رابطه با دخانیات از مرحله مزارع تهیه توتون و دخانیات، فرآوری و پروسه تولید و ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی در مرحله مصرف دخانیات خصوصاً فیلتر سیگار که از مخرب ترین پسماندهای تولیدی در محیط زیست است، بیان کرد. رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران بمنظور نیل به اهداف زیست محیط زیستی بر تشکیل کارگروه محیط زیست در شرکت دخانیات با محوریت آموزش و فرهنگ سازی و تقویت فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی در تمامی مراحل در رابطه با دخانیات با هماهنگی محیط زیست تاکید نمود. وی ادامه داد: فرهنگ خودداری از رهاسازی فیلتر سیگار در طبیعت با بوجودآوردن ساز و کار لازم و حتی جمع آوری آن خصوصاً در بوستان ها و مناطق بکر باید در اولویت تصمیم گیرندگان شرکت دخانیات در قالب فرهنگ سازی قرار گیرد. رحمتی با اشاره به مخاطرات پسماندهای رهاشده در طبیعت از ایجاد آلودگی فیلترهای سیگار که برمبنای نظرات کارشناسی می تواند هر فیلتر با انتشار فلزات سنگین حدود یک متر مربع از خاک را آلوده سازد، اظهار داشت: پیشنهاد می شود روی جعبه های سیگار مطالب آموزشی اثربخش بمنظور ارتقای آگاهی مصرف کنندگان همچون عدم رهاسازی فیلتر سیگار در طبیعت و موارد مشابه درج شود. به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، این دوره با حضور ۷۵ نفر از مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت دخانیات انجام شد و در حاشیه این بر امه مدعوین از موزه دخانیات بازدید نمودند.