برچسب: استاندارد

در گفت وگو با باغ من مطرح کرد اعظمی: درحال جمع آوری اسناد برای تهیه گزارش ماده ۲۳۴ در رابطه با قانون هوای پاک هستیم

به گزارش باغ من، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تهیه گزارش در رابطه با ترک فعل ها در زمینه
ادامه مطلب