برچسب: سایت

مدیرکل محیط زیست کرمانشاه تشریح کرد چه عواملی تهدیدکننده زمین پاک هستند؟

به گزارش باغ من، کرمانشاه مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه پسماند، فاضلاب و فرسایش را اصلی ترین عوامل تهدید کننده زمین پاک دانست.احد جلیلیان به مناسبت هفته زمین
ادامه مطلب