برچسب: كشور

سلسله یادداشت های تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کم آبی جدی است، تدبیر نشود با مخاطرات جدی روبرو می شویم

به گزارش باغ من پژوهشگر و دانش آموخته مقطع دکتری ازدانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: چنانچه تدابیر مناسبی برای مواجهه و مقابله با ابعاد مختلف بحران کم آبی
ادامه مطلب