آخرین ها

در افتتاحیه کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس مطرح شد؛ تاکید معاون وزیر کشور بر ضرورت بازبینی در نظام شهری و روستایی

به گزارش باغ من معاون وزیر کشور بر ضرورت بازبینی در نظام شهری و روستایی با نگاه دریامحور و بهره گیری از ظرفیت های موجود بخصوص در جنوب
ادامه مطلب