دستاوردها و هزینه های پیوستن به توافق نامه آب و هوایی برای ایران (۱) پیوستن به توافق پاریس سدی بالقوه جلوی رشد اقتصادی آینده است

باغ من: یک پژوهشگر سیاست گذاری انرژی اعتقاد دارد پیوستن به موافقت نامه پاریس سدی خودساخته جلوی رشد احتمالی اقتصادی کشور در آینده است و هزینه های قابل توجهی هم دارد که منابع تامین آن […]

Read More →