در گفت وگو با مهر مطرح شد جنگل های زاگرس مظلومانه رها شده اند

به گزارش باغ من مدیر سابق پروژه بین المللی حفاظت از زاگرس با تاکید بر اینکه جنگلهای زاگرسی به علت سوء مدیریت دستگاه های مسئول می سوزند، اظهار داشت: جنگل های زاگرس، مظلومانه رها شده […]

Read More →