آغاز گشت ارزیابی ذخایر ماهیان دریای خزر

باغ من: رئیس موسسه بین المللی تاسماهیان دریای خزر از آغاز گشت ارزیابی ذخایر آگاهی داد و اظهار داشت: این طرح جامع در امتداد کسب اطلاعات ساختار ژنتیکی جمعیت و شرایط زیست محیطی ماهیان خاویاری حوزه ایرانی دریای خزر صورت می پذیرد.
مریم فلاحی امروز در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه ماهیان خاویاری گونه های با ارزشی هستند که از تنوع زیستی و صرفه اقتصادی برخوردار می باشند، اشاره کرد: حفظ ذخایر ماهیان خاویاری در هر بوم سازگان آبی بر عهده شیلات است که در این راستا، ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری و برآورد ذخایر گونه های مختلف و پراکنش آن در زمان ها و مکان های مختلف از فعالیت هایی است که شیلات در امتداد پیشگیری از انقراض این گونه ماهیان انجام می دهد.
وی اضافه کرد: طبق آخرین طبقه بندی که توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) صورت گرفته، پنج گونه ماهیان دریای خزر شامل؛ فیل ماهی، شیپ، کاس ماهی ایرانی و روسی و ازون برون با عنایت به کاهش شدید ذخایرشان جزو گونه های رو به انقراض به شمار می روند.

رئیس موسسه بین المللی تاسماهیان دریای خزر با تاکید بر اینکه کشورهای حاشیه ی خزر از سال ۲۰۱۰ با توجه خطر انقراض این گونه ها، صید آنها را به مدت ۵ سال ممنوع اعلام نمودند و همین طور طی سه سال اخیر باز جهت ادامه ممنوعیت صید به توافق رسیده اند، اشاره کرد: طی جلسات کمیسیون منابع زنده دریای خزر در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ و همین طور جلسات کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی (CITES) در سال ۲۰۰۲ و کارگاه آموزشی بین المللی روش های مختلف ارزیابی ذخایر که در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد به توافق رسیدند تا تمام کشور های حاشیه ی دریای خزر گشت ارزیابی ذخایر را انجام دهند.

فلاحی افزود: به دنبال سوژه از سال ۱۳۸۰ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و همین طور موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گشت های مختلفی در دریای خزر انجام دادند که در اردیبشهت سال ۱۳۸۲ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طی قراردادی با یک موسسه روسی به توافق رسیدند تا هر ساله دو گشت دریایی داشته باشند و کارشناسان هر مجموعه در کشتی دیگری بعنوان نماینده و یا ناظر حضور پیدا کنند.

وی با اظهار اینکه از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ بیست و سه گشت ارزیابی ذخایر در دریای خزر در اعماق مختلف توسط موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر صورت پذیرفت، بیان کرد: متاسفانه از سال ۱۳۹۱ پاره ای از مشکلات ساختاری سبب شد تا گشت های مرتبی در دریای خزر نداشته باشیم که سال جاری از اواخر آذر این گشت ها مجدد شروع شد و امیدواریم طی ۲۰ روز آتی گشت ماهیان دریای خزر را انجام دهیم.

رئیس موسسه بین المللی تاسماهیان دریای خزر به نمایش آمار های بدست آمده این گشت ها از وضعیت ذخایر و بازسازی، در کمیسیون منابع زنده دریای خزر و مقایسه آن با آمارهای گذشته اشاره و اظهار نمود: این طرح جامع درباب گشت دریای خزر، ساختار ژنتیکی جمعیت و همین طور شرایط زیست محیطی ماهیان خاویاری در حوزه ایرانی دریای خزر است که مدت زمان آن از سال ۱۳۹۷ به مدت دو سال است.

فلاحی اظهار نمود: این طرح شامل ۸ پروژه مطالعاتی از وضعیت ذخایر و مطالعات ژنتیکی و بافت لطمه شناسی روی موجودات زنده میکروسکوپی این ایستگاه های ماهیان خاویاری و همین طور مطالعات روی وضعیت شاخص های زیستی و غیر زیستی و وضعیت غذایی این ماهیان است.