ترمیم نیمی از مرجان های سفیدشده خلیج چابهار

به گزارش باغ من عملیات میدانی پایش مرجان های خلیج چابهار توسط پژوهشگران مرکز اقیانوس شناسی چابهار نشان داد که تقریباً نیمی از کلونی های مرجانی سفیدشده ترمیم یافته اند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، بر مبنای نتایج عملیات میدانی پایش وضعیت سفیدشدگی مرجان های سخت خلیج چابهار که عمدتاً از دو گونه شاخ گوزنی و گل کلمی تشکیل شده است، با گذشت یک سال از زمان وقوع سفیدشدگی، تقریباً نیمی (۴۳.۸ درصد) از کلونی های مرجانی سفید شده ترمیم یافته اند.
محققان مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس (چابهار) معتقدند که پدیده سفیدشدگی که بر اثر افزایش شدید دمای آب و در اثر دفع ناخودآگاه / خودآگاه جلبک تک سلولی هم زیست با مرجان ها ایجاد می شود، بعنوان یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده حیات مرجان های سخت بشمار می آیند.
بر مبنای مطالعات پژوهشگران این مرکز، مرجان های سخت زنده بیشترین درصد از پوشش بستر را در محل مورد مطالعه یعنی منتهی الیه شرقی خلیج چابهار به خود اختصاص داده اند و بسترهای ماسه ای و صخره ای در مقام های بعدی قرار داشتند.
در تابستان سال قبل سفیدشدگی وسیعی مرجان های سخت خلیج چابهار را در برگرفت. شدت سفیدشدگی این مرجان ها بر مبنای نوع گونه متفاوت بود و مرجان های توده ای با شدیدترین میزان سفیدشدگی (قریب به صد درصد از کلونی های مرجانی) روبرو شده بودند.
بر مبنای اعلام روابط عمومی وزارت علوم، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی بعنوان هماهنگ کننده منطقه ای شبکه جهانی پایش آبسنگ های مرجانی (GCRMN) پایش آبسنگ های مرجانی منطقه را از سال ۱۳۸۳ در دستور کار قرار داده و هر ساله گزارش های مربوطه را به دفتر مرکز شبکه جهانی ارسال می کند.

برچسب ها: