۸۵ درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی انباشته

به گزارش باغ من رئیس مرکز ملی خشکسالی مساحت و جمعیت تحت تاثیر خشکسالی را طی یک دهه و یک سال قبل اعلام و تاکید کرد که بیشتر از ۸۵ درصد جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی بلندمدت و انباشته است.

صادق ضیائیان در گفتگو با ایسنا در مورد جمعیت تحت تاثیر خشکسالی در ۱۰ سال قبل اظهار داشت: با عنایت به شاخص ۱۰ ساله (SPEI) منتهی به مرداد ۹۸، ۱۱.۱ درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۲۱.۵ درصد خشکسالی متوسط، ۳۲.۵ خشکسالی شدید و ۲۰.۷ با خشکسالی بسیار شدید هستند و تنها سه دهم درصد از جمعیت کشور در شرایط ترسالی بسیار شدید، سه دهم درصد ترسالی شدید، دو دهم درصد ترسالی متوسط و هفت دهم درصد با ترسالی ضعیف قرار دارند و ۱۲.۷ درصد جمعیت از شرایط نرمال برخوردار می باشند.

وی با اشاره به جمعیت تحت تاثیر از خشکسالی کوتاه مدت ایران خاطرنشان کرد: بررسی های وضعیت بارش، دما، تبخیر و تعرق در یک سال قبل منتهی به مرداد ۹۸ از آن حکایت می کند که ۲۱.۴ درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۴.۸ خشکسالی متوسط، ۲.۲ خشکسالی شدید و یک دهم درصد خشکسالی بسیار شدید هستند و در مقابل ۱.۴ درصد از جمعیت کشور در شرایط ترسالی بسیار شدید، ۲.۹ درصد ترسالی شدید، ۶.۳ ترسالی متوسط و ۱۰.۴ ترسالی ضعیف قرار دارند و ۵۰.۵ درصد جمعیت تحت تاثیر وضعیت نرمال هستند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی در ادامه مساحت گرفتار خشکسالی در ایران را در دو بازه کوتاه مدت و بلندمدت شرح داد و اظهار داشت: نتایج بررسی های پارامترهای دما، بارش، تبخیر و تعرق در ۱۰ ساله گذشته منتهی به مرداد ۹۸ نشان داده است که ۹.۲ درصد مساحت کشور گرفتار خشکسالی خفیف، ۱۸.۲ درصد خشکسالی متوسط، ۲۸.۷ درصد خشکسالی شدید و ۲۹.۸ درصد خشکسالی بسیار شدید می باشد.

ضیائیان با اشاره به اینکه بر مبنای شاخص ۱۰ ساله (SPEI) تنها ۱۱.۴ درصد از مساحت ایران در وضعیت نرمال قرار دارد، اظهارکرد: در ۱۰ سال قبل تا آخر مرداد ۹۸، چهار دهم درصد از مساحت ایران در شرایط ترسالی بسیار شدید و چهار دهم درصد هم در شرایط ترسالی شدید قرار دارد همینطور در همین بازه زمانی شش دهم درصد از مساحت کشور از ترسالی متوسط و ۱.۳ درصد ترسالی ضعیف برخوردار بوده است.

وی در انتها در مورد مساحت گرفتار خشکسالی در ایران در یک سال قبل اظهار داشت: در دوره یکساله منتهی به مرداد ۹۸، ۲۲.۶ درصد از مساحت ایران با خشکسالی خفیف، ۸.۳ درصد با خشکسالی متوسط، ۱.۴ درصد با خشکسالی شدید و یک دهم درصد با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده است. از جانب دیگر سه درصد از مساحت ایران در شرایط ترسالی شدید، ۶.۵ درصد ترسالی متوسط و ۸.۸ درصد در ترسالی ضعیف است همینطور ۴۸ درصد از مساحت کشور در وضعیت نرمال قرار دارد.

برچسب ها:,