سال: ۱۴۰۱

در نامه ای به استانداران سراسر کشور انجام شد؛ تاکید رئیس سازمان محیط زیست برای اجرای برنامه ملی مسیر سبز – ایران پاک

به گزارش باغ من، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به استانداران سراسر کشور بر اجرای برنامه ملی مسیر سبز – ایران
ادامه مطلب