منتشر شد گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور

به گزارش باغ من گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ ۱۱تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر گردید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر کشور در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر گردید و بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت شاخص آلودگی هوا در ۸ کلان شهر شرح زیر است: شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۱۴۶) شهر تبریز در وضعیت قابل قبول برای عامل دی اکسید ازت (AQI= ۵۲) شهر اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۱۰۷) شهر کرج در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون (AQI=۱۲۲) شهر مشهد در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۹۵)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۱۵۴) شهر شیراز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون (AQI=۱۳۹) شهر اراک در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI= ۱۴۴)