مدادی : نتایج نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه رخ داده است

مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: نتایج نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه رخ داده است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد مدادی در مورد نتایج نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه اظهار داشت: شرایط حقوقی مناطق چهارگانه در این منطقه حاکم است و بر مبنای آیین نامه حفاظت و مدیریت غارها و هم تصریح دستورالعمل مربوطه، ادامه فعالیت گردشگری در این غار منوط به رعایت استانداردها و الزامات حفاظتی است و هر گونه توسعه کمی یا کیفی فعالیت احتیاج به دریافت مجوز کارگروه غارشناسی را دارد. مدادی ضمن اشاره به این که این دستورالعمل از ادامه فعالیت ضابطه مند غار حمایت می کند خاطرنشان کرد: در صورتیکه محدوده مورد بهره برداری گردشگری در اثر عدم رعایت استانداردها، خصوصیت های غارشناسی و ارزشهای حفاظتی خویش را از دست ندهد. این مورد به لحاظ زیستگاهی گونه های جانوری خاص هم احتیاج به بررسی های بیشتر دارد. ایشان در ادامه اضافه کرد: هم اکنون در کنار اقدامات مناسبی چون راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب و مشارکت جامعه محلی در امر بهره برداری، چالش های جدی و مهمی در مدیریت غار وجود دارد همچون عدم وجود برنامه مدیریت غار، برداشت آب از اثر طبیعی، عدم مطالعه دقیق زیستگاهی که احتیاج به بررسی حقوقی و دریافت تصمیمات لازم را دارد.