مزینانی خبر داد: پسماندسوزی گسترده در پایش شبانه محیط زیست

به گزارش باغ من، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: پسماندسوزی های گسترده در پایش شبانه محیط زیست مشاهده شده است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر علیرضا مزینانی عنوان کرد: شب گذشته عدد ایستگاه سنجش آلودگی هوای باقرشهر روی عدد ۱۹۲ است و متأسفانه شاهد پسماندسوزی های گسترده در کهریزک، باقرشهر و حاشیه های شهرستان ری هستیم.
وی اضافه کرد: دستگاههای مسئول و متولی به تکالیف خود در مورد مقابله با پسماندسوزی و ضایعات سوزی با جدیت بیشتری عمل کنند.

منبع: