برچسب: خانواده

در مجموعه وبینارهای محیط زیستی بخشی از راه حل مطرح شد؛ لزوم توجه به آموزش محیط زیستی کودکان

به گزارش باغ من مدیرکل مشارکت های مردمی محیط زیست اظهار داشت: آموزش های محیط زیستی به کودکان برای آینده محیط زیست به سبب تاثیرپذیری زیاد آنها موثر
ادامه مطلب