توضیح سازمان محیط زیست درباره انتقال آب دریای خزر

به گزارش باغ من سازمان حفاظت محیط زیست در یک رشته توئیت ضمن بیان توضیحاتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از موضع مشاور وزیر نیرو انتقاد نمود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا در رشته توئیت سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: « درباره انتقال آب صراحتا وزارت نیرو کارفرما، پیمانکار و بهره بردار است. طبق قانون وزارت نیرو در هر محلی تشخیص داد که احتیاج به انتقال آب وجود دارد، اقدام می کند. متولی و مجری انتقال آب خزر به سمنان هم وزارت نیرو است و این وزارتخانه هنوز تصمیم قطعی خویش را نگرفته است. به جهت اینکه جنگل های هیرکانی شمال حداقل خسارت را بخورد باید لوله انتقال آب از حاشیه مسیر لوله گاز عبور کند که قبلاً کشیده شده و احتیاج به قطع درختان جدید نیست.»

در آخر این رشته توییت آمده است: «اگرچه عوام گرایی و گرفتن ژست های روشنفکری این روزها مد شده است، از این منظر اگر مشاور محترم وزیر نیرو با این پروژه مخالف است، می توانند وزیر محترم را متقاعد کنند تا درخواست شان را پس بگیرند.