معاون دفتر امور بیابانهای سازمان جنگلها و مراتع: سطوح بیابانی در ایران افزایش پیدا نکرده است

به گزارش باغ من معاون سازمان جنگلها اظهار داشت: سطوح بیابان های کشورمان افزایش پیدا نکرده اما کانون های بحرانی فرسایشی از ۷. ۵ میلیون هکتار در سال ۸۴ به ۱۳. ۶ دهم میلیون هکتار پارسال رسیده است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، غلامرضا اباذری معاون دفتر امور بیبان های سازمان جنگل ها و مراتع کشور در برنامه «زمین ۳۶۰ درجه» اظهار نمود: بیشتر از ۸۸ درصد مساحت ایران در معرض پدیده بیابان زایی قرار دارد و ۴۳. ۷ دهم میلیون هکتار هم در زمره اکوسیستم های بیابانی قرار گرفته است. وی پدیده های بیابانی را شامل مجموعه ای از مناطق کویری، تپه ای، پهنه های ماسه ای، اراضی شور و نمک زار و اراضی بدون پوشش گیاهی برشمرد و اظهار داشت: ۲۹ میلیون هکتار از این مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در کشور قرار دارند و ۱۷. ۳ دهم میلیون هکتار از آن هم به کانون های بحرانی فرسایش بادی تبدیل گشته است. اباذری با عرضه تعریفی از دو واژه بیابان و بیابان زایی اظهار داشت: بیابان یک اکوسیستم زوال یافته ای است که پتانسیل تولید بیولوژیک اراضی را از دست داده و بیابان زایی (تخریب سرزمین) معمولاً در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب ناشی از عوامل محیطی و انسانی ایجاد می شود. معاون دفتر امور بیبان های سازمان جنگل ها و مراتع کشور همینطور بارندگی نامناسب، تخریب بالا، استمرار خشکسالی ها، گستردگی مناطق با اقلیم خشک، عوامل زمین شناسی، مناطق حساس به فرسایش و لغزش و رانش زمین را از عوامل محیطی بیابان زا برشمرد. این مقام مسئول همینطور بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، بیلان منفی آب دشت ها، افت سطح سفره های آب زیرزمینی و شوری و آلودگی این آب ها را هم از نتایج عوامل انسانی عنوان نمود. اباذری به راهکارهای بیابان زدایی در ایران اشاره نمود و اظهار داشت: مدیریت مناطق بیابانی از راه کاهش نقش عامل انسانی می تواند از توسعه این مناطق جلوگیری کند اما از آنجایی که این یک مبحث فرابخشی است کلیه دستگاههای اجرایی باید نقش آفرینی کنند؛ موضوعی که در «کنوانسیون مقابله با بیابان زایی» هم یاد شده قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه اقدامات انسانی در این مناطق روند بیابان زایی را تسریع کرده اظهار داشت: بعضی از کانون های گرد و غبار داخلی طی سنوات اخیر در اثر همین عوامل و مدیریت نادرست آب در ایران شکل گرفته است. اباذری افزود: عدم رعایت حقابه های زیست محیطی در راه رودخانه ها و عدم اختصاص آن به دشت ها و تالاب ها روند بیابان زایی را در کشور تشدید کرده است. معاون دفتر امور بیبان های سازمان جنگل ها و مراتع با تاکید بر اینکه سطوح بیبان های کشورمان افزایش پیدا نکرده است، اظهار داشت: کانون های بحرانی فرسایشی کشور از ۷. ۵ میلیون هکتار در سال ۸۴ به ۱۳. ۶ دهم میلیون هکتار پارسال رسیده که البته دولت بخشی از اعتبارات صندوق توسعه ملی را به کنترل این دو مورد اختصاص داد. وی ضمن اشاره به کاشت ۵۰ هزار نهال در مناطق بیابانی پارسال با هدف کنترل کانون های فرسایش بادی و جلوگیری از خسارت به زیرساخت های انسانی اظهار داشت: سال جاری منابعِ اختصاص داده، صرف نگهداری و مراقبت از نهال کاری های انجام شده پارسال خواهد شد. اباذری کشورمان را از پیشگامان مقابله با بیابان زایی در دنیا و بخصوص منطقه خواند و اظهار داشت: نهال کاری در ۲ میلیون هکتار از سطوح مناطق بیابانی، بذرپاشی در ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، راه اندازی ۳۰ هزار هکتار بادشکن زنده و غیرزنده، ۱۸۰۰ هزار هکتار مدیریت روان آب و مالچ پاشی در ۲۷۰ هزار هکتار تپه های ماسه ای از مهمترین اقدامات سازمان جنگل ها می باشند. وی تاکید کرد: فعالیتهای بیابان زدایی زمانی مؤثر خواهند بود که با مشارکت مردم و بخصوص جوامع محلی انجام شوند.

منبع: