طی تفاهم نامه دانشگاه تهران با سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد بررسی گونه های در خطر انقراض و گسترش بانکهای ژنی در کشور

باغ من: همکاریهای مشترک دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران با موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در حوزه های آموزش تاکسیدرمی تخصصی نوین، روش های مولکولی بررسی گونه های در خطر انقراض و همین طور بانکهای ژنی گسترش پیدا می کند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، ظرفیت های همکاریهای مشترک بین دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مشترک دکتر مهران حبیبی رضایی رییس دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم و دکتر محمد مدادی مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس، همکاریهای مشترک دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران بعنوان قطب تبارزایی موجودات زنده کشور و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی خصوصاً در زمینه موزه های تاریخ طبیعی گسترش پیدا می کند.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، همین طور تبادل نمونه های موزه ای و همکاری در حوزه های شناسایی نمونه ها توسط پژوهشگران و دانشجویان در قالب پایان نامه ها و فرصت های مطالعاتی، آموزش و تربیت نیروهای کارآمد در حوزه موزه و موزه داری، صیانت از نمونه ها و آموزش تاکسیدرمی تخصصی نوین، همکاری مشترک در حوزه به کارگیری روش های مولکولی بررسی گونه های در خطر انقراض و همکاری در حوزه بانکهای ژنی و سایر موارد مورد تاکید قرار گرفت.
طرفین بر پیگیری موضوعات مشترک مورد علاقه دو طرف در قالب انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای بین تاکید نمودند.

منبع: