در گزارش باغ من اعلام شد؛ مردمی سازی، عامل حفظ محیط زیست

باغ من: معاون آموزش و مشارکت های مردمی از تهیه سند طرح مسئولیت اجتماعی و مشارکت های مردمی در زمینه محیط زیست آگاهی داد.
نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که در آموزش های محیط زیستی فقط نباید به مردم روستا و عشایر توجه کرد و در شهرها نیز شاهد قطع درختان به دلیلهای مختلف هستیم و برای آموزش مردم شهر چه اقداماتی انجام داده اید اظهار داشت: ببینید یک بخشی در زمینه آموزش های رسمی بوسیله آموزش وپرورش در حال انجام می باشد و در بحث آموزش های غیررسمی، صنوف مثل زنان خانه دار، مشاغل، دولتی ها و شرکت های خصوصی را درگیر کرده ایم. مرادی افزود: این مسائل درحال برنامه ریزی است و باید بگویم در زمینه آموزش محیط زیست قصورهای بسیاری انجام شده و برنامه ای جامع در گذشته وجود نداشته و اگر کاری انجام شده بصورت نقطه ای بوده است. وی ادامه داد: با همکاری دانشگاه مشهد درحال تهیه سند طرح مسئولیت اجتماعی و مشارکت های مردمی هستیم و مبتنی بر آن سند به محیط زیست شهر توجه خاصی خواهیم کرد.
معاون آموزش و مشارکت های مردمی اشاره کرد: شهر یک موجود اجتماعی ادراکی است. بخش عمده ای از فعالیت در زمینه آموزش محیط زیست شهری باید به سمت ادراک سازی برود. همین طور شناسایی مخاطبان برای مشارکت بیشتر در حفظ محیط زیست همچون اقدامات است. مرادی اظهار داشت: برمبنای نظریه بازاریابی اجتماعی باید برای مشارکت مردم، انتفاع آنها معرفی شود. با درگیر کردن همه ذی نفعان در شهر به هر صورت، اگر مردم متوجه شوند با حفظ محیط زیست سودی به آنها می رسد حتما ورود خواهند کرد. این سود می تواند در زمینه سلامت، مالی، بهداشتی و غیره باشد. وی اشاره کرد: در این دولت تلاش می شود با مردمی سازی، محیط زیست چه محیط زیست روستایی، چه شهری و چه مناطق حفاظت شده، حفظ شود.