مزینانی خبر داد؛ مقابله جدی با پسماندسوزی در سطح استان تهران

باغ من: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مقابله جدی با پسماندسوزی در سطح پایتخت آگاهی داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به این که اولین دستور کار نشست کارگروه مقابله با آلودگی هوا، مشکلات مربوط به اراضی مجتمع پردازش و دفع پسماندهای عمرانی- ساختمانی آبعلی بود، اظهار داشت: باتوجه به توضیحات ارائه شده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این خصوص، قرار شد کمیته ای از نمایندگان دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست استان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تشکیل و ظرف مدت یک ماه نسبت به بازدید از مجتمع فوق اقدام نموده و نتیجه در جلسه هم فکری بین دستگاه های مذکور، بررسی و گزارش نهایی برای تصمیم گیری در جلسه آتی کارگروه مدیریت پسماند استان، مطرح و بررسی شود. وی درباب مالکیت اراضی آرادکوه و بررسی تعارض اراضی سایت های مره و خرمن تپه و مکانیابی جدید مرکزدفع پسماندهای عادی که دومین دستور کار این جلسه بود، اضافه کرد: برمبنای تصمیمات کارگروه قرار شد سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به ارائه درخواست واگذاری اراضی محل دفع جدید پسماندهای عادی شهر تهران مطابق با مطالعات مکان یابی پیوست طرح جامع مدیریت پسماند اقدام و بعد از دریافت پاسخ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بعدی، موضوع را به انضمام مستندات مورد نیاز به دبیرخانه کمیسیون استانی ماده ۶۹ مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه نماید. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران عدم تعیین تکلیف اراضی مراکز دفن پسماندهای عادی رودشور، اخترآباد، گندک و فیروزکوه در کمیسیون مستند سازی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان نمود و اضافه کرد: بعد از جمع بندی موضوع قرار شد شرکت مدیریت پسماند شهرستان های دماوند و پردیس باتوجه به صدور مجوز محیط زیستی مشروط برای مرکز دفع پسماندهای گندک، درخواست واگذاری اراضی مورد نظر را به انضمام مستندات مورد نیاز به دبیرخانه کمیسیون استانی ماده ۶۹ مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان حداکثر ظرف مدت یک هفته، ارائه نماید. دبیر کارگروه مدیریت پسماند استان تهران درباب مرکز دفن پسماندهای رودشور نیز با اشاره به این که سند اراضی این مرکز در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی قرار دارد و این اراضی در عرصه تقسیمات کشوری استان تهران واقع شده است، اظهار داشت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان باید حداکثر ظرف مدت یک هفته مختصات جغرافیایی اراضی مورد نظر را از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و تهران گرفتن و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران جهت بررسی و اعلام نظر درباب مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی مرکز فوق ارایه کنند. وی با اعلان اینکه برمبنای تصمیمات کارگروه اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته، به این درخواست رسیدگی کند، اضافه کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان نیز مکلف هستند رونوشت اظهار نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان را به انضمام مستندات مورد نیاز به دبیرخانه کمیسیون استانی ماده ۶۹ مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، عرضه کنند. مزینانی موضوع واگذاری اراضی اخترآباد و مرکز دفن پسماندهای شهر فیروزکوه را از دیگر مطالب موردبحث در این کارگروه عنوان نمود و گفت: قرار شد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت و شهرستان فیروزکوه حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه درخواست واگذاری اراضی اخترآباد و مرکز دفن پسماندهای شهر فیروزکوه به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اقدام و مختصات اراضی مورد نظر را گرفتن و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران جهت بررسی و اعلام نظر درباب مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی مرکز فوق ارایه کنند. دبیر کارگروه مدیریت پسماند استان تهران اشاره کرد: همین طور برمبنای تصمیمات گرفته شده اداره کل حفاظت محیط زیست استان مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته، به درخواست رسیدگی کرده و سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت و فیروزکوه نیز مکلف شدند رونوشت اظهار نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان را به انضمام مستندات مورد نیاز به دبیرخانه کمیسیون استانی ماده ۶۹ مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، ارایه کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: قرار شد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر کمیسیون استانی ماده ۶۹، بعد از وصول درخواست های واگذاری اراضی مراکز دفن پسماندهای گندک دماوند، رود شور، اخترآباد و فیروزکوه، حداکثر ظرف مهلت یک هفته نسبت به بررسی و تشکیل جلسه اقدام نماید. دبیر کارگروه مدیریت پسماند استان تهران موضوع پسماندسوزی را از دیگر مطالب موردبحث در این جلسه کارگروه عنوان نمود و اظهار داشت: باتوجه به افزایش پسماند سوزی در استان خصوصاً در نواحی جنوب و جنوب غرب استان و تشدید این مساله در عرصه بخشداری ها، قرار شد استانداری با بخشداران استان برای مقابله با پسماند سوزی ها پیگیری های لازم را به انجام برساند.

منبع: