در سومین روز پیاپی؛ هوای تبریز همچنان برای گروههای سنی حساس ناسالم می باشد

به گزارش باغ من مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار داشت: هوای تبریز در سومین روز پی در پی برای گروههای سنی حساس ناسالم می باشد.

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: شاخص کیفیت هوای تبریز میانگین ۲۴ ساعته گذشته از ساعت ۹ روز یک شنبه تا ساعت ۹ امروز دو شنبه روی عدد ۱۰۹ واحد است و هوا برای گروههای سنی حساس ناسالم می باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی سفارش کرد شهروندان با مشارکت عمومی از هرگونه فعالیت منجر به افزایش آلودگی هوا، خودداری کرده و بیماران قلبی و ریوی و سالمندان و کودکان در فضای باز حضور پیدا نکنند.
وی اظهار داشت: شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس بوده و هم چنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیان کننده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه ها و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان میدهد.

منبع: