داستان عکس، ماسک های قاتل

باغ من: شاید استفاده از ماسک جان خیلی از ما آدم ها را در برخورد با کرونا نجات داده باشد ولی حالا تعداد زیادی از همین ماسک ها بلای جان سایر موجودات زنده شده است که در مقابل آنها بی دفاعند.
این گزارش تصاویر جدیدی نشان را می دهد که برمبنای آن خیلی از موجودات زنده درگیر یک بلای انسان ساز شده اند: ماسک!
این تصاویر که در امتداد پژوهشی به سرپرستی کشور کانادا و از ۲۳ کشور دنیا جمع آوری شده اند، بر دفع ناایمن وسایل بهداشت عمومی تاکید دارند و هشدار می دهند که وقت اقدام است!
پرنده ای که پیچیدن ماسک دور منقارش او را محدود کرده است

منبع:

برچسب ها: